ข่าว

บรรยาย เรื่อง “การแปรงฟัน ความรู้เบื้องต้นที่คนมองข้าม”

บรรยาย เรื่อง “การแปรงฟัน ความรู้เบื้องต้นที่คนมองข้าม”

ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดบรรยายความรู้คู่สุขภาพ เรื่อง “การแปรงฟัน ความรู้เบื้องต้นที่คนมองข้าม” ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเพชรชมพู ชั้น 2 อาคารจามจุรี 9 ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้นิสิต บุคลากร และอาจารย์ จุฬาฯ ได้รับความรู้เบื้องต้นในการดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก เน้นการแปรงฟันและการใช้ไหมขัดฟันได้อย่างถูกวิธี ลดอัตราการเกิดโรคฟันผุและโรคปริทันต์ซึ่งเป็นอาจสาเหตุที่นำไปสู่การสูญเสียฟัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-218-0590

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X