ข่าว

การแสดงผลงานปริญญานิพนธ์ทางดุริยางคศิลป์ไทย เรื่อง “กัมมวาทิต ชีวิตครูปกรณ์ รอดช้างเผื่อน”

การแสดงผลงานปริญญานิพนธ์ทางดุริยางคศิลป์ไทย เรื่อง “กัมมวาทิต ชีวิตครูปกรณ์ รอดช้างเผื่อน”

นิสิตชั้นปีที่ ๔ สาขาดุริยางคศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชมการแสดงผลงานปริญญานิพนธ์ทางดุริยางคศิลป์ไทย เรื่อง “กัมมวาทิต ชีวิตครูปกรณ์ รอดช้างเผื่อน” วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๓๐ – ๑๙.๓๐ น. ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ

ติดต่อสอบถามหรือสำรองที่นั่ง โทร.๐๘๒-๗๖๗๙๓๘๓  หรือลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ https://drive.google.com/open?id=1ziUFV6g5KLf0zMoxgnAiPAlmOiwQ_v_taO2eBZAKHcE

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X