การแสดงผลงานปริญญานิพนธ์ทางดุริยางคศิลป์ไทย เรื่อง “กัมมวาทิต ชีวิตครูปกรณ์ รอดช้างเผื่อน”

นิสิตชั้นปีที่ ๔ สาขาดุริยางคศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชมการแสดงผลงานปริญญานิพนธ์ทางดุริยางคศิลป์ไทย เรื่อง “กัมมวาทิต ชีวิตครูปกรณ์ รอดช้างเผื่อน” วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๓๐ – ๑๙.๓๐ น. ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ

ติดต่อสอบถามหรือสำรองที่นั่ง โทร.๐๘๒-๗๖๗๙๓๘๓  หรือลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ https://drive.google.com/open?id=1ziUFV6g5KLf0zMoxgnAiPAlmOiwQ_v_taO2eBZAKHcE

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X