ข่าว

Smart Exercise Smart Life ฉลาดออกกำลังกาย สบายชีวี

Smart Exercise Smart Life ฉลาดออกกำลังกาย สบายชีวี

สรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมประชุมอบรมวิชาการสรีรวิทยา-พยาธิสรีรวิทยา ครั้งที่ 36 ประจำปี 2561 ในหัวข้อ “ฉลาด… ออกกำลังกาย สบายชีวี” Smart Exercise Life ในวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 063-872-1194

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X