ข่าว

การประชุมวิชาการนานาชาติ IUPAC International Conference Green Chemistry

การประชุมวิชาการนานาชาติ  IUPAC International Conference Green Chemistry

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ IUPAC International Conference Green Chemistry ระหว่างวันที่ 9-14 กันยายน 2561 ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.greeniupac2018.com

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X