ภาพกิจกรรม : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงศึกษาดูงานจุฬาฯ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงศึกษาดูงานศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ
เมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 รศ.ดร.ทวีวงศ์  ศรีบุรี กรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ ต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
นำโดย อ.ดร.ต่อพันธ์ ทันดร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานบริการวิชาการและงานวิจัยของศูนย์บริการวิชาการฯ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานบริการวิชาการและงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงต่อไป

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X