โครงการประกวดสื่อโฆษณา ป้องกันการทุจริต

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลังในการสร้างสรรค์ผลงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณาหรือภาพยนตร์สั้น ปลูกจิตสำนึกให้มีทัศนคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์ สุจริต

ขอเชิญชวนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานภาพยนตร์โฆษณาหรือภาพยนตร์สั้น เข้าร่วมการประกวด โดยส่งผลงานได้ที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-528-4912 และ 02-528-4800 ต่อ 4223 หรือ http://www.nacc.go.th

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X