ข่าว

โครงการประกวดสื่อโฆษณา ป้องกันการทุจริต

โครงการประกวดสื่อโฆษณา ป้องกันการทุจริต

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลังในการสร้างสรรค์ผลงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณาหรือภาพยนตร์สั้น ปลูกจิตสำนึกให้มีทัศนคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์ สุจริต

ขอเชิญชวนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานภาพยนตร์โฆษณาหรือภาพยนตร์สั้น เข้าร่วมการประกวด โดยส่งผลงานได้ที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-528-4912 และ 02-528-4800 ต่อ 4223 หรือ http://www.nacc.go.th

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X