ข่าว

คุณธรรมสำคัญจากชาดกสำหรับการสอนจริยธรรมศึกษา

คุณธรรมสำคัญจากชาดกสำหรับการสอนจริยธรรมศึกษา

ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาเรื่อง “คุณธรรมสำคัญจากชาดกสำหรับการสอนจริยธรรมศึกษา” ระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2561  ณ ห้องประชุม 707 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อให้ความรู้ในการศึกษาวิเคราะห์พระพุทธศาสนาเกี่ยวกับชาดกในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการนำไปสอนนักเรียน นิสิต นักศึกษาได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งส่งเสริมให้การศึกษาพระพุทธศาสนาของไทยเป็นวิชาการในระดับสากล โดยมีการบรรยายในหัวข้อ “ภูมิหลังเกี่ยวกับชาดก: นิยาม ความเป็นมา แหล่งข้อมูลและอิทธิพลในสังคมไทย” โดย ผศ.รท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ อดีตอาจารย์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ “ชาดกสำหรับการสอนคุณธรรม” โดย ผศ.ดร.อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล อดีตอาจารย์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ “แนวทางการสอนจริยศึกษาให้สนุก” โดย ผศ.สมใจ  ตั้งปณิธานสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X