ข่าว

การอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง “จีน VS สหรัฐฯ 2018”

การอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง “จีน VS สหรัฐฯ 2018”

ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญทุกท่านร่วมอภิปรายทางวิชาการ  เรื่อง  “จีน VS สหรัฐฯ 2018” ใน​วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561  เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งวิทยากรประกอบด้วย

  • รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์

อธิการบดีสถาบันจัดการปัญญาภิวัฒน์

  • ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

 

ผู้สนใจเข้าร่วมการอภิปรายสามารถลงทะเบียนที่ https://bit.ly/2FkhYWR  และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 0-2218-7416-7

 

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X