ข่าว

การพัฒนานักวิเคราะห์นโยบายและแผนรุ่นเยาว์

การพัฒนานักวิเคราะห์นโยบายและแผนรุ่นเยาว์

สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัด โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร “การพัฒนานักวิเคราะห์นโยบายและแผนรุ่นเยาว์” วิทยากรโดย คุณพวงทิพย์ ชูหนู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มภารกิจแผน ยุทธศาสตร์และบริหารคุณภาพ ฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เมื่อศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 701 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X