ข่าว

บรรยายเรื่อง “รู้เท่าทัน เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล”

บรรยายเรื่อง “รู้เท่าทัน เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล”

ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ จัดโครงการความรู้คู่สุขภาพ ประจำเดือน พฤษภาคม การบรรยายเรื่อง “รู้เท่าทัน เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล” โดย อ.ภญ.ดร.ณัฏฐดา อารเปี่ยม ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ เป็นวิทยากร ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 2 อาคารจามจุรี 9

ผู้สนใจสำรองที่นั่งได้ที่โทร.0-2218-0590 www.cuhc.chula.ac.th

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X