สัมมนา “การเขียน การผลิต และการเผยแพร่ตำรา หนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา”

สํานักพิมพ์แห่งจุฬาฯ จัดสัมมนาเรื่อง “การเขียน การผลิต และการเผยแพร่ ตํารา หนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา” ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน  2561  ณ โรงแรมแมนดาริน แมนเนจ บาย เซ็นเตอร์ พ้อยท์ กรุงเทพฯ เพื่อให้คณาจารย์และผู้สนใจได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการเขียน การผลิต และการเผยแพร่ ตํารา หนังสือวิชาการ จากคณาจารย์จุฬาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อนําไปพัฒนาผลงานทางวิชาการให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ โทร.0-2218-3259  www.ChulaPress.com

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X