ข่าว

โครงการจุฬาอารี

โครงการจุฬาอารี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาและกรรมการนโยบายโครงการบูรณาการสหศาสตร์เพื่อรองรับสังคมสูงวัย “ โครงการจุฬาอารี” (Chula ARi) เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 202 อาคารจามจุรี 4 โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานการประชุม และได้รับเกียรติจาก พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการชุดนี้
ทั้งนี้ภายหลังการประชุม ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดีจุฬาฯ และ รศ.ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาฯ หัวหน้าโครงการบูรณาการสหศาสตร์เพื่อรอวรับสังคมสูงวัย และคุณธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชนเกี่ยวกับโครงการ “จุฬาอารี” (Chula ARi) ซึ่งเป็นโครงการบูรณาการสหศาสตร์เพื่อรองรับสังคมสูงวัย เน้นการบูรณาการองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสังคมไทยในบริบทสังคมสูงวัยเชิงรุก โดยเชื่อมโยงมิติต่างๆ 5 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านประชากรและสังคม ด้านสุขภาพ ด้านสภาพแวดล้อม และด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เน้นการดำเนินงาน ร่วมกับเครือข่ายต่างๆทุกภาคส่วนทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ รวมถึงการสร้างศูนย์กลางข้อมูลขนาดใหญ่ของประเทศที่จะตอบโจทย์นโยบายสาธารณะเรื่องต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ระยะเวลาดำเนินการรวมทั้งสิ้น 3 ปี

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X