ข่าว

ทปอ.ขยายเวลารับสมัคร TCAS รอบ 3 ครั้งที่ 2/2561 จนถึง 19 พฤษภาคม 2561

ทปอ.ขยายเวลารับสมัคร TCAS รอบ 3 ครั้งที่ 2/2561 จนถึง 19 พฤษภาคม 2561

ตามที่มีเหตุขัดข้องของระบบการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบ 3 ครั้งที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 9 -11 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ทำให้มีผู้สมัครจำนวนหนึ่งไม่สามารถเข้าไปสมัครจนสิ้นสุดกระบวนการได้ โดยสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไปจนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 และได้เร่งดำเนินการแก้ไขระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับผู้สมัครพร้อมกันได้เป็นจำนวนมาก ตลอดจนทดสอบในทุกมิติตามแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อให้มั่นใจว่าระบบจะทำงานได้อย่างถูกต้อง

ในการนี้ เพื่อเป็นการลดความวิตกกังวลของผู้สมัคร ทปอ.จึงขยายเวลาการรับสมัคร TCAS รอบ 3 ครั้งที่ 2/2561 จากเดิมระหว่างวันที่ 9 -14 พฤษภาคม 2561 เป็นระหว่างวันที่ 9 -19 พฤษภาคม 2561 และขอปรับเปลี่ยนปฏิทินการคัดเลือกนักเรียนในขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X