โครงการ MI Startup Workshop “มีพอ : เรียนรู้ การเงิน การตลาด สำหรับนวัตกรรุ่นใหม่”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ จัดโครงการ MI Startup Workshop ครั้งที่ 5  “มีพอ : เรียนรู้ การเงิน การตลาด สำหรับนวัตกรรุ่นใหม่” ระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2561 ณ ชั้น 2 และ M อาคารวิศวฯ 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ฟรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 02-218-6382

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X