ระบบประเมินผลผู้ประกอบการโรงอาหารรวมจุฬาฯ แบบ online

คณะกรรมการบริหารโรงอาหารรวม ได้จัดทำระบบประเมินผลผู้ประกอบการโรงอาหารรวมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แบบ online  โดยเข้าไปที่ เว็บไซต์ www.intranet.chula.ac.th/survey/ ซึ่งผู้สามารถเข้าทำแบบประเมินได้เฉพาะบุคลากรจุฬาฯ เท่านั้น โดยล็อคอิน username/password ของจุฬาฯ ซึ่งจะมีโรงอาหารรวม 7 แห่ง และร้านอาหารอาคารวิทยพัฒนา 1 ร้าน ทั้งนี้ สามรถทำแบบประเมินได้โรงอาหารละ 1 ครั้ง

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X