ข่าว

ระบบประเมินผลผู้ประกอบการโรงอาหารรวมจุฬาฯ แบบ online

ระบบประเมินผลผู้ประกอบการโรงอาหารรวมจุฬาฯ แบบ online

คณะกรรมการบริหารโรงอาหารรวม ได้จัดทำระบบประเมินผลผู้ประกอบการโรงอาหารรวมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แบบ online  โดยเข้าไปที่ เว็บไซต์ www.intranet.chula.ac.th/survey/ ซึ่งผู้สามารถเข้าทำแบบประเมินได้เฉพาะบุคลากรจุฬาฯ เท่านั้น โดยล็อคอิน username/password ของจุฬาฯ ซึ่งจะมีโรงอาหารรวม 7 แห่ง และร้านอาหารอาคารวิทยพัฒนา 1 ร้าน ทั้งนี้ สามรถทำแบบประเมินได้โรงอาหารละ 1 ครั้ง

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X