ระบบประเมินผลผู้ประกอบการโรงอาหารรวมจุฬาฯ แบบ online

คณะกรรมการบริหารโรงอาหารรวม ได้จัดทำระบบประเมินผลผู้ประกอบการโรงอาหารรวมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แบบ online  โดยเข้าไปที่ เว็บไซต์ www.intranet.chula.ac.th/survey/ ซึ่งผู้สามารถเข้าทำแบบประเมินได้เฉพาะบุคลากรจุฬาฯ เท่านั้น โดยล็อคอิน username/password ของจุฬาฯ ซึ่งจะมีโรงอาหารรวม 7 แห่ง และร้านอาหารอาคารวิทยพัฒนา 1 ร้าน ทั้งนี้ สามรถทำแบบประเมินได้โรงอาหารละ 1 ครั้ง

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X