ข่าว

การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริฯ ประจำปีการศึกษา 2560

การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริฯ ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา  คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ทรงร่วมการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมี พล.ต.อ. สมศักดิ์ แขวงโสภา ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริฯ พล.ต.ท. เดชา บุตรน้ำเพชร ผู้ช่วย     ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  พล.ต.ท.ประพันธ์ จันทร์เอม ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รศ.ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม  และ ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดีจุฬาฯ เฝ้ารับเสด็จ ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รองอธิการบดีจุฬาฯ ทูลเกล้าฯถวายพวงมาลัย
สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนและหน่วยงานร่วมสนองงานตามแผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร จัดการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริฯ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2561 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ภายใต้แนวคิด “น้ำพระทัยพระเมตตา พัฒนาการศึกษาเด็กแดนไกล” เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  มีบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานพระพุทธศาสนา สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เข้าร่วมประชุมจำนวน 700 คน
ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยายพิเศษและพระราชทานเกียรติบัตรให้แก่ครู นักเรียนและผู้ทำคุณประโยชน์  ทอดพระเนตรการแสดงของนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดทักษะภาษาไทยด้านต่างๆ และเสด็จฯทอดพระเนตรนิทรรศการนวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยของสถานศึกษาตามแผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริฯ

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X