ข่าว

เสวนา เรื่อง “สะบัดลายเส้น เล่นดนตรี เพิ่มคุณภาพชีวีได้อย่างไร”

เสวนา เรื่อง “สะบัดลายเส้น เล่นดนตรี เพิ่มคุณภาพชีวีได้อย่างไร”

คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง “สะบัดลายเส้น เล่นดนตรี เพิ่มคุณภาพชีวีได้อย่างไร” ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมอำไพ สุจริตกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

สามารถแจ้งรายชื่อเข้าฟังเสวนาได้ที่ กลุ่มภารกิจวิจัยและบริการวิชาการ โทร. 82567 ต่อ 6721 E-mail : utoomporn.p@chula.ac.th

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X