ข่าว

งานเสวนา Rest in Peace 3 : “บ้านสุดท้ายของชีวิต” สังคมเคลื่อนย้ายสู่การตายข้ามวัฒนธรรมไทย- พม่า-อินเดีย-ญี่ปุ่น​

งานเสวนา Rest in Peace 3 : “บ้านสุดท้ายของชีวิต” สังคมเคลื่อนย้ายสู่การตายข้ามวัฒนธรรมไทย- พม่า-อินเดีย-ญี่ปุ่น​

สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ ร่วมกับภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จะจัดเสวนา Rest in Peace 3 : “บ้านสุดท้ายของชีวิต” สังคมเคลื่อนย้ายสู่การตายข้ามวัฒนธรรมไทย- พม่า-อินเดีย-ญี่ปุ่น ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมงานดังกล่าวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน และลงทะเบียน online ได้ที่ www.ias.chula.ac.th หรือ http://gg.gg/Rest-In-Peace-3

หรือส่งตอบรับมาที่ e-mail: thitikarn.p@chula.ac.thsornplang@hotmail.com

โทรสาร 02-255-1124, 02-218-7409 ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-218-7464

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X