ข่าว

บุคลากรวิศวฯ จุฬาฯ คว้า 2 รางวัลระดับดีมาก การประชุมวิชาการ ปขมท. ครั้งที่ 10

นายธีรพงษ์  ประทุมศิริ  นายเพิ่ม อ่อนประทุม และนายวิรัตน์ แววอาราม บุคลากรสายสนับสนุน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัลระดับดีมาก  จากการนำเสนอบทความแบบบรรยายเรื่อง “การพัฒนาสายอากาศไมโครสตริปชนิอ่อนสำหรับรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัล”  และการนำเสนอแบบโปสเตอร์เรื่อง “การวิเคราะห์การแพร่กระจายสัญญาณคลื่นของสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้รับผลกระทบจากการรบกวนของวิทยุชุมชน”  ในการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสถาบันสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ปขมท. ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 10 - 11 พฤษภาคมที่ผ่านมา จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X