บุคลากรวิศวฯ จุฬาฯ คว้า 2 รางวัลระดับดีมาก การประชุมวิชาการ ปขมท. ครั้งที่ 10

นายธีรพงษ์  ประทุมศิริ  นายเพิ่ม อ่อนประทุม และนายวิรัตน์ แววอาราม บุคลากรสายสนับสนุน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัลระดับดีมาก  จากการนำเสนอบทความแบบบรรยายเรื่อง “การพัฒนาสายอากาศไมโครสตริปชนิอ่อนสำหรับรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัล”  และการนำเสนอแบบโปสเตอร์เรื่อง “การวิเคราะห์การแพร่กระจายสัญญาณคลื่นของสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้รับผลกระทบจากการรบกวนของวิทยุชุมชน”  ในการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสถาบันสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ปขมท. ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 10 – 11 พฤษภาคมที่ผ่านมา จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X