ข่าว

บุคลากรวิศวฯ จุฬาฯ คว้า 2 รางวัลระดับดีมาก การประชุมวิชาการ ปขมท. ครั้งที่ 10

บุคลากรวิศวฯ จุฬาฯ คว้า 2 รางวัลระดับดีมาก การประชุมวิชาการ ปขมท. ครั้งที่ 10

นายธีรพงษ์  ประทุมศิริ  นายเพิ่ม อ่อนประทุม และนายวิรัตน์ แววอาราม บุคลากรสายสนับสนุน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัลระดับดีมาก  จากการนำเสนอบทความแบบบรรยายเรื่อง “การพัฒนาสายอากาศไมโครสตริปชนิอ่อนสำหรับรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัล”  และการนำเสนอแบบโปสเตอร์เรื่อง “การวิเคราะห์การแพร่กระจายสัญญาณคลื่นของสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้รับผลกระทบจากการรบกวนของวิทยุชุมชน”  ในการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสถาบันสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ปขมท. ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 10 – 11 พฤษภาคมที่ผ่านมา จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X