ข่าว

งาน Open House “ศูนย์ Chula UDC”

งาน Open House “ศูนย์ Chula UDC”

ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (UDC) จะจัดงาน Open House “ศูนย์ Chula UDC”  ในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ (สามย่าน) ซอยจุฬาฯ 15 เพื่อเปิดตัวศูนย์ฯอย่างเป็นทางการ และการเสวนาเผยแพร่ความรู้และให้คำปรึกษาเรื่องการปรับปรุงบ้าน อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับผู้สูงอายุ กิจกรรมวัดขนาดร่างกายของผู้สูงอายุ การจัดนิทรรศการวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน  จุฬาฯ โทร. 084-554-9301

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X