ข่าวสารจุฬาฯ

ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ข้อปฏิบัติของบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรื่อง  ข้อปฏิบัติของบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔


โดยที่ปรากฏว่ามีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทย จะอยู่ในภาวะที่สามารถควบคุมได้แล้วพอสมควรก็ตาม แต่เพื่อให้การดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นโดยความเรียบร้อย และปลอดภัย สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตลอดทั้งเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงกำหนดข้อปฏิบัติของบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ไว้ดังต่อไปนี้ 

 • บัณฑิตผู้จะมีสิทธิขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร คือบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๔ และผู้สำเร็จการศึกษา ๒๕๖๒ และพ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ได้รับผลกระทบสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งได้รับอนุญาตให้ขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ และได้เข้ารับการฝึกซ้อมครบถ้วน ตามที่คณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิต ผู้กราบบังคมทูลและจัดบัณฑิตขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตรกำหนด

 • บัณฑิตที่จะมีสิทธิขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร คือบัณฑิตที่ผ่านการตรวจคัดกรองโรครวมถึงดำเนินการต่าง ๆ และผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามที่คณะอนุกรรมการฝ่ายมาตรฐานการแพทย์และการสาธารณสุข คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ กำหนด

 • หากมีกรณีเป็นที่สงสัยเกี่ยวกับอาการหรือความเสี่ยงต่อโรคของบัณฑิต หรือจำเป็นจะต้องมีการวินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหรือความสอดคล้องกับมาตรฐานหรือเกณฑ์มาตรฐานทางการแพทย์ ให้เป็นอำนาจของประธานอนุกรรมการฝ่ายมาตรฐานการแพทย์และการสาธารณสุข หรือผู้ที่ประธานอนุกรรมการฝ่ายมาตรฐานการแพทย์และการสาธารณสุขเป็นผู้วินิจฉัยมอบหมายเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและการวินิจฉัยชี้ขาดดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด

 • บัณฑิตต้องแต่งกายตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การแต่งกายของบัณฑิตในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๒ และต้องสวมหน้ากากอนามัยชนิด Surgical Mask ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ ๒ ชั้น ตลอดเวลาที่อยู่ในพิธี โดยหน้ากากอนามัยดังกล่าวคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมฯ จะแจกให้กับบัณฑิตที่บริเวณทางเข้าหอประชุม สำหรับเวลาก่อนหน้าที่บัณฑิตจะได้รับแจกหน้ากากอนามัยที่มหาวิทยาลัยจัดให้ ให้บัณฑิตสวมหน้ากากอนามัยชนิด Surgical Mask ที่จัดเตรียมมาเองตั้งแต่เข้าในบริเวณงาน

 • เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเตรียมการจัดบัณฑิตซึ่งมีจำนวนมากเข้านั่งในบริเวณหอประชุม และเพื่อการตรวจคัดกรองโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้บัณฑิตไปพร้อม  ณ จุดนัดหมาย ตามจุดนัดหมายที่คณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมฯ กำหนด ก่อนเวลา ๐๖.๐๐ น. สำหรับรอบเช้า และก่อนเวลา ๑๐.๓๐ น. สำหรับรอบบ่าย บัณฑิตที่มายังจุดนัดหมายหลังเวลาดังกล่าว คณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมฯ จะไม่อนุญาตให้ขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร
 • บัณฑิตจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีที่คณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมฯ ได้จัดฝึกซ้อมให้ก่อนหน้าวันพิธี  ตามคำแนะนำของคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพิธี หรือคณาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยเคร่งครัด และให้ถือว่าข้อกำหนด แนวปฏิบัติในการฝึกซ้อม ตลอดจนคำแนะนำ คณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิต ผู้กราบบังคมทูล และจัดบัณฑิตขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นส่วนหนึ่งของประกาศนี้

 • ด้วยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เป็นพิธีอันสำคัญซึ่งเป็นกิตติประวัติสำหรับบัณฑิตผู้เข้าร่วมพิธีทุกคน ฉะนั้น บัณฑิตต้องงดการแสดงออกหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสม ไม่ชอบด้วยกาละและเทศะ ซึ่งมีลักษณะเป็นการรบกวนพิธีโดยรวมหรือรบกวนผู้ร่วมพิธีอื่น ๆ เพื่อรักษาไว้ซึ่งเกียรติของผู้เป็นบัณฑิตซึ่งได้รับการศึกษามาอย่างดีแล้ว
   
 • ให้บัณฑิตถือปฏิบัติตามประกาศนี้โดยเคร่งครัด ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มีสิทธิที่จะพิจารณาไม่ให้ร่วมในพิธี ไม่ให้ขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร หรือเชิญออกจากพิธี หรือออกจากบริเวณงานหรือออกจากบริเวณมหาวิทยาลัยได้ แล้วแต่กรณี

 • ในกรณีที่เป็นที่สงสัย หรือจะต้องมีการวินิจฉัยชี้ขาด ตามประกาศนี้ ให้เป็นอำนาจของประธานคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในการวินิจฉัยชี้ขาด

ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน  พุทธศักราช   ๒๕๖๕ 

                                                 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปมทอง  มาลากุล ณ อยุธยา)

ประธานคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๓

รองอธิการบดี

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และท่านสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ ท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า