ข่าวสารจุฬาฯ

4 นักวิจัยจุฬาฯ รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ปี 2560

เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด  พล.อ.อ.ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2560 และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “สกว. 4.0 งานวิจัยไร้ขีดจำกัด”

ในปีนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ นักวิจัยที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 4 ผลงาน จากทั้งหมด 14 ผลงาน โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ พร้อมด้วย ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดี ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่อาจารย์  นักวิจัยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ซึ่งผลงานวิจัยของคณาจารย์จุฬาฯ ที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

– ผลงานเรื่อง “ภาษีเงินได้เป็นธรรมหรือไม่” โดย ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร คณะเศรษฐศาสตร์     จุฬาฯ (ผลงานวิจัยเด่นด้านนโยบาย) โดย รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ เป็นผู้แทนรับรางวัล

– ผลงานเรื่อง “สร้างความเข้มแข็งและความมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมต่อการจัดการปัญหาหมอกควัน”  โดย ผศ.ดร.สรรเพชร ชื้อนิธิไพศาล  คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาฯ (ผลงานวิจัยเด่นด้านชุมชนและพื้นที่)

– ผลงานเรื่อง “นวัตกรรมสารเลียนแบบสารพันธุกรรมและการประยุกต์ใช้” โดย ศ.ดร.ธีรยุทธ    วิไลวัลย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ  (ผลงานวิจัยเด่นด้านวิชาการ)

– ผลงานเรื่อง “องค์ความรู้ใหม่ทางเคมีวิเคราะห์เพื่อนวัตกรรมทางการตรวจวัด” โดย ศ.ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ (ผลงานวิจัยเด่นด้านวิชาการ)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดพิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยและผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสร้างประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกผลงานวิจัยที่เกิดผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรม สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในวงการที่เกี่ยวข้อง มีวิธีวิจัยเป็นที่ยอมรับตามหลักวิชาการ ตลอดจนมีการบริหารจัดการงานวิจัยที่นำไปสู่การพัฒนาในวงกว้างต่อไป

 

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย