ข่าว

ประกวดสื่อสร้างสรรค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกวดสื่อสร้างสรรค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “ความเป็นไทยกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 3 แสนบาท เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนและประชาชนผ่านบทประพันธ์หรือการสื่อสารตามรูปแบบของศิลปวัฒนธรรมไทย โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท  คือ การประกวดบทร้อยกรอง และการประกวดบทเพลง ภายใต้หัวข้อ “พลังคนรุ่นใหม่ สวมหัวใจไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โทร. 0-2298-5630, 0-2278-8400 ต่อ 1839 หรือสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.deqp.go.th

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X