ข่าว

ขอเชิญชม รายการจุฬาวาทิต ครั้งที่ ๒๐๔ การแสดงละครนอก “เรื่องไกรทอง “

ขอเชิญชม รายการจุฬาวาทิต ครั้งที่ ๒๐๔ การแสดงละครนอก “เรื่องไกรทอง “

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ ขอเชิญชม รายการจุฬาวาทิต ครั้งที่ ๒๐๔ การแสดงละครนอก เรื่องไกรทอง ตอน พ้อบน โดยคณะศิษย์ครูลมุล และนิสิตภาควิชานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ วงดนตรีโดย ครูสมชาย ทับพร  ในวันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ (โดยไม่เสียค่าเข้าชม)

ชุดที่ ๑ รำเทิดเกียรติคุณครูลมุล ยมะคุปต์
ชุดที่ ๒ รำฉุยฉายนางวิฬาร์
ชุดที่ ๓ การแสดงละครนอก เรื่องไกรทอง ตอนพ้อบน

นำแสดงโดย อ. นพรัตน์ศุภาการ หวังในธรรม ศิลปินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ผศ.ดร. อนุกูล โรจนสุขสมบูรณ์ / ผศ.ดร. มาลินี อาชายุทธการ / อ.ดร. ศุภวิน วัชรมูล / ผศ. มณิศา วศินารมณ์ / อ.ดร. สุขสันติ แวงวรรณ / อ. ธัญนัฏกร กล่ำแดง / อ. เฉลิมชัย ภิรมย์รักษ์ / อ. วิลาสินี น้อยครบุรี / อ. จุฑาวัฒน์ โอบอ้อม / อ. สุรีมาศ หฤทัยบริรักษ์ / อ. วุฒิชัย เรืองศักดิ์ / อ. นราฤทธิ์ เอี่ยมศิริ / อ. โสภณ แดงทองดี / อ. ธนันณัฏฐ ธนัตภิญโญพงศ์

กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าผ่านทาง https://goo.gl/forms/gIixJ6XH35OVLJKU2
ติดต่อสอบถามโทร. ๐๒-๒๑๘-๓๖๓๔

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X