ข่าว

ขอเชิญเข้าฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “WISC-V: Basics & Beyond”

ขอเชิญเข้าฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “WISC-V: Basics & Beyond”

คณะจิตวิทยา จุฬาฯ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “WISC-V: Basics & Beyond” โดย Dr.Damith Woods อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 16.45 – 18.00 น.ณ ห้อง 613 อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ

ผู้เข้าฟังจะได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือประเมินเชาวน์ปัญญา หรือ WISC-V การคิดคะแนน การแปรผลและซักถามประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้มีการนำเครื่องมือนี้มาใช้อย่างกว้างขวางมากขึ้น อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการประเมินและศาสตร์จิตวิทยาคลินิกโดยรวม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะจิตวิทยา จุฬาฯ โทร. 0-2218-1189 หรือ jipp.cu@gmail.com

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X