ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯ ร่วมมือ KBank ต่อยอด CU NEX แพลตฟอร์มเพื่อเรียนรู้และใช้ชีวิตที่ครบวงจรของนิสิตยุคดิจิทัล

ในโลกยุคดิจิทัลเช่นในปัจจุบัน Digital Transformation เป็นยุทธศาสตร์ที่สถาบันการศึกษาชั้นนำให้ความสำคัญและนำมาใช้จริงเพื่อตอบโจทย์โลกยุคดิจิทัล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้นำ Digital Transformation มาใช้ในมหาวิทยาลัยผ่านโครงการ CU NEX ซึ่งเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับธนาคารกสิกรไทยที่มีมาตั้งแต่ปี 2561 มีเป้าหมายมุ่งสู่การเป็น “Digital Lifestyle University” เพื่อให้การใช้ชีวิตของนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งการเรียน และการทำงาน

รู้จัก CU NEX

CU NEX เป็นโครงการความร่วมมือของธนาคารกสิกรไทย และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ซึ่งพัฒนาแอปพลิเคชัน CU NEX เพื่อทำให้การเรียนการสอน และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยมีความเป็นดิจิทัลไลฟ์สไตล์ในทุกมิติ พร้อมทั้งได้ต่อยอดสู่แอปพลิเคชัน CU NEX STAFF โดยมีฟังก์ชันที่จะมาช่วยเพิ่มความสะดวกในการทำงานของบุคลากรจุฬาฯ

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เปิดเผยว่า แอปพลิเคชัน CU NEX คือก้าวสำคัญของการเปลี่ยนจุฬาฯ เข้าสู่ยุคใหม่ (Chula New Era) การนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาอำนวยความสะดวกให้กับนิสิตและบุคลากร คือเป้าหมายสำคัญของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านดิจิทัลไลฟ์สไตล์แห่งแรกของประเทศไทย

ขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ธนาคารกสิกรไทยและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายร่วมกันในการขับเคลื่อนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสู่การเป็น Digital Lifestyle University ทั้งการพัฒนาระบบ สิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมทั้ง Online และ On Ground องค์ความรู้ต่างๆ เพื่อทำให้การใช้ชีวิตของนิสิตมีศักยภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้นในยุคดิจิทัล จนกระทั่งพัฒนาเป็นนวัตกรรมและเกิดสิ่งใหม่ๆ ในมหาวิทยาลัย ทั้งแอปพลิเคชัน CU NEX และ CU NEX STAFF,  Plearn space, และโครงการ CU NEX Club ที่ปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 4 แล้ว

ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา CU NEX ได้มีการพัฒนาบริการต่างๆ ในแอปพลิเคชันอย่างต่อเนื่อง และทำให้นิสิต บุคลากรของจุฬาฯ ได้ใช้ประโยชน์ในหลายด้าน ดังนี้

            – ช่วยให้นิสิตทำกิจกรรมต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยผ่านแอปพลิเคชันได้สะดวก เช่น ใช้แอปพลิเคชันแทนบัตรนิสิต ชำระค่าเทอมผ่านแอปพลิเคชัน ค้นหาหนังสือในห้องสมุด ค้นหาเบอร์ติดต่อหน่วยงานและอาจารย์ ขอทุนการศึกษา รวมทั้งสิทธิประโยชน์จากร้านค้าต่าง ๆ ที่เป็นพันธมิตรโครงการ เป็นต้น

            – เป็นช่องทางที่มหาวิทยาลัยใช้ในการสื่อสารข้อมูลถึงนิสิตได้ทั่วถึงอย่างรวดเร็ว

            – รองรับการพัฒนาการใช้งานตามสถานการณ์ เช่น ใช้แอปพลิเคชัน CU NEX จัดการเลือกตั้งองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ และสภานิสิตฯ แทนการเลือกตั้งในรูปแบบเดิมที่เป็นคูหาเลือกตั้ง โดยมีระบบยืนยันตัวตนผ่านแอปที่รัดกุม การลงคะแนนเป็นความลับ ซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่มีนิสิตใช้สิทธิ์มากที่สุดในรอบ 5 ปี

ปัจจุบันแอปพลิเคชัน CU NEX สำหรับนิสิตมีจำนวนผู้ดาวน์โหลด 99.5% มี Active User ประมาณ 73% ช่วยให้การใช้ชีวิตนิสิตในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสะดวกมากขึ้น ขณะที่ CU NEX STAFF สำหรับบุคลากรจุฬาฯ นั้นมียอดจำนวนผู้ดาวน์โหลด 74%

เชื่อมโยงทุกมิติของชีวิตนิสิตจุฬาฯ ด้วย CU NEX

สำหรับการพัฒนาในระยะที่ 2 ได้มีการเพิ่มศักยภาพแอปพลิเคชัน CU NEX ด้วยการพัฒนาต่อยอดฟีเจอร์ใหม่ๆ เพื่อให้ CU NEX เป็นแอปพลิเคชันที่นิสิตใช้ในชีวิตประจำวันทั้งการเรียน การใช้ชีวิต รวมถึงการดูแลสุขภาวะของตนเองทั้งร่างกายและจิตใจ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของตนเอง บ่มเพาะความรู้ด้านดิจิทัลเทคโนโลยี โดย KBTG ซึ่งเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีของ KBank ได้นำความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้กับบริบทการใช้ชีวิตของนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ เช่น Biometrics Technology ที่เป็น Commercial grade in house รับรองด้วย iBeta global certification รวมถึงในระยะที่ 2 นี้จะมีการนำ Deep Technology มาพัฒนาต่อยอด CU NEX

ไม่เพียงเท่านี้ CU NEX ยังเป็นพื้นที่ที่ทำให้นิสิตจาก CU NEX Club ที่มีสมาชิกรวม 60 คนจาก    17 คณะมีส่วนร่วมในการพัฒนาแอปพลิเคชัน และได้ฝึกฝน เรียนรู้ ระดมแนวคิด และลงมือปฏิบัติกระบวนการทำงานจริงในหลากหลายด้าน เช่น ด้านไอที ด้านการตลาด เป็นต้น

ฟีเจอร์ใหม่ๆ ของแอปพลิเคชัน CU NEX สำหรับนิสิต

แอปพลิเคชัน CU NEX พร้อมให้บริการใหม่ๆ สำหรับนิสิตจุฬาฯ เช่น

– บริการด้านสุขภาพ เช่น การนัดหมายเพื่อรับบริการ Tele-Clinic นัดหมายเพื่อรับการเข้าตรวจสุขภาพกรณีที่เจ็บป่วย รวมถึงบริการด้านสุขภาพใจ เพื่อช่วยดูแลให้นิสิตมีความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ

– ร่วมศึกษา ออกแบบ วิจัยกับ KBTG และ MIT Media Lab ในเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อผลักดันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี และเป็นตัวอย่างให้กับองค์กรอื่นๆ ในการสร้างแอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์การทำงานได้เป็นอย่างดี

– เชื่อมต่อ CU Smart เพื่อรับข้อมูลด้านการใช้พลังงาน คุณภาพอากาศ บริเวณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– ท่องโลกเสมือน Chula Verse ใช้ CU NEX เป็นประตูเชื่อมต่อกับโลกเสมือน Chula Verse โดยใช้เทคโนโลยี AR/VR และอุปกรณ์ IoT

– ให้ความรู้เรื่องการเงินรูปแบบใหม่ๆ โดยให้ความรู้เรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงิน (Financial Literacy) รวมถึงสินทรัพย์ดิจิทัลรูปแบบใหม่ๆ เช่น DeFi และ NFTs

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และท่านสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ ท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า