ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพบพลัง กับ PLC ในศตวรรษที่ 21”

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขามหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญครู อาจารย์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพบพลัง กับ PLC ในศตวรรษที่ 21” ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี ในวันเสาร์ที่
9 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเทาทอง 5 ชั้น 3 โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา
จ.ชลบุรี โดยมีคณาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ เป็นวิทยากร ได้แก่ รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์
และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข

ผู้สนใจสอบถามและลงทะเบียนได้ที่ โทร. 038-394855-9  และที่ http://www.chulabook.com

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X