ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯให้การต้อนรับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯให้การต้อนรับ Mr. Zhou Shuchun Publisher China Daily Media

Group ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน วัตถุประสงค์การมาเยือน เพื่อหารือเกียวกับการสร้างกิจกรรมความ

ร่วมมือ เมื่อวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องรับรองชั้น 2 อาคารจามจุรี 4

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย