ข่าว

การอบรมความรู้คู่สุขภาพ “รู้เท่าทัน เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล”

การอบรมความรู้คู่สุขภาพ “รู้เท่าทัน เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล”

ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ จัดโครงการอบรมความรู้คู่สุขภาพ ประจำปี 2561 การบรรยายเรื่อง “รู้เท่าทัน เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล” โดย อ.ภญ.ดร.ณัฏฐดา อารีเปี่ยม ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ เป็นวิทยากร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 2 อาคารจามจุรี 9

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X