ข่าว

การอบรมความรู้คู่สุขภาพ “รู้เท่าทัน เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล”

การอบรมความรู้คู่สุขภาพ “รู้เท่าทัน เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล”

ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ จัดโครงการอบรมความรู้คู่สุขภาพ ประจำปี 2561 การบรรยายเรื่อง “รู้เท่าทัน เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล” โดย อ.ภญ.ดร.ณัฏฐดา อารีเปี่ยม ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ เป็นวิทยากร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 2 อาคารจามจุรี 9

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X