ข่าวสารจุฬาฯ

การอบรมความรู้คู่สุขภาพ “รู้เท่าทัน เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล”

ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ จัดโครงการอบรมความรู้คู่สุขภาพ ประจำปี 2561 การบรรยายเรื่อง “รู้เท่าทัน เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล” โดย อ.ภญ.ดร.ณัฏฐดา อารีเปี่ยม ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ เป็นวิทยากร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 2 อาคารจามจุรี 9

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย