ข่าวสารจุฬาฯ

ผลงานวิจัยจุฬาฯ “ใบกะเพรา-สวิมมิ่งแคร์” ได้รับรางวัลในงาน Startup Thailand 2018

คณาจารย์ 4Ds projects ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์ (ภาควิชาเคมี+ภาควิชาวัสดุศาสตร์) คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์) และหลักสูตรสหสาขาวิชาทันตชีววัสดุศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ โดยมี ศ.ทพ.ดร.พสุธา ธัญญะกิจไพศาล เป็นหัวหน้าโครงการฯ ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงาน “ใบกะเพรา-สวิมมิ่งแคร์ : เจลป้องกันผิวฟันจากกรดคลอรีน ลดการเสียวฟันและการทำลายเคลือบฟัน ขณะว่ายน้ำ” จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ Thailand Center of Excellence for Life Sciences (public organization) (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงาน Startup Thailand 2018 ช่วง Life Science Startup showcase Pitch & Partner 2018  เวที“The Live O’Well”, Centre Stage Plenary Hall เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท และได้เข้าร่วมการประชุมระดับโลก ในงาน ECHELON ASIA summit 2018 ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย