ข่าวสารจุฬาฯ

ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง HUMAN TRAFFICKING, MODERN SLAVERY: EXPLORING FUTURE SPECTRUM AND PROTECTION OF SURVIVORS

ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง HUMAN TRAFFICKING, MODERN SLAVERY: EXPLORING FUTURE SPECTRUM AND PROTECTION OF SURVIVORS ในวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 -16.30 น. ห้องประชุม Alumni ชั้น 12 อาคาร 3 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีนานาชาติในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น ในสถานการณ์ปัจจุบัน แนวโน้ม ความเชื่อมโยง ในเรื่องการค้ามนุษย์ ทาสยุคใหม่ และการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ท่านสามารถลงทะเบียน online ได้ที่ www.ias.chula.ac.th  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 02-218-7462

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย