ข่าว

การแสดงละครนอก เรื่องไกรทอง

การแสดงละครนอก เรื่องไกรทอง

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ จัดรายการจุฬาวาทิต ครั้งที่ ๒๐๔ การแสดงละครนอก เรื่องไกรทอง ตอน พ้อบน โดยคณะศิษย์ครูลมุล และนิสิตภาควิชานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ วงดนตรีโดย ครูสมชาย ทับพร  เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ

ชุดที่ ๑ รำเทิดเกียรติคุณครูลมุล ยมะคุปต์
ชุดที่ ๒ รำฉุยฉายนางวิฬาร์
ชุดที่ ๓ การแสดงละครนอก เรื่องไกรทอง ตอนพ้อบน

นำแสดงโดย อ. นพรัตน์ศุภาการ หวังในธรรม ศิลปินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ผศ.ดร. อนุกูล โรจนสุขสมบูรณ์ / ผศ.ดร. มาลินี อาชายุทธการ / อ.ดร. ศุภวิน วัชรมูล / ผศ. มณิศา วศินารมณ์ / อ.ดร. สุขสันติ แวงวรรณ / อ. ธัญนัฏกร กล่ำแดง / อ. เฉลิมชัย ภิรมย์รักษ์ / อ. วิลาสินี น้อยครบุรี / อ. จุฑาวัฒน์ โอบอ้อม / อ. สุรีมาศ หฤทัยบริรักษ์ / อ. วุฒิชัย เรืองศักดิ์ / อ. นราฤทธิ์ เอี่ยมศิริ / อ. โสภณ แดงทองดี / อ. ธนันณัฏฐ ธนัตภิญโญพงศ์

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X