ข่าวสารจุฬาฯ

กิจกรรมโครงการ CUVIP “ชีวิตในโลกดิจิตอล เงินตราในอนาคต”

ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการศึกษาทั่วไประยะสั้น (Chulalongkorn University Values Integration Program: CUVIP) หัวข้อ “ชีวิตในโลกดิจิตอล เงินตราในอนาคต” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา กิติยาดิศัย อาจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 16.30-19.30น.  เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเอง ค้นพบความชอบ เตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานอย่างมืออาชีพ เสริมสร้างอุปนิสัยสร้างคุณค่าเพื่อสังคม อีกทั้งพัฒนาและยกระดับให้เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของประเทศและโลก

นิสิตและบุคลากรจุฬาฯ สามารถลงทะเบียนเรียนและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.cuvip.gened.chula.ac.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือเฟซบุ๊ก CUVIP Project สอบถามเพิ่มเติม โทร.0-2218-3920

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย