ข่าวสารจุฬาฯ

กิจกรรมโครงการ CUVIP “การสร้างความมั่นคงทางอารมณ์”

ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการศึกษาทั่วไประยะสั้น (Chulalongkorn University Values Integration Program: CUVIP) หัวข้อ “การสร้างความมั่นคงทางอารมณ์” ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 16.30-19.30น. โดย ภก.ดร.จันทรชัย ถวิลพิพัฒน์กุล สถาบันอินทรานส์  ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 16.30-19.30น.  เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเอง ค้นพบความชอบ เตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานอย่างมืออาชีพ เสริมสร้างอุปนิสัยสร้างคุณค่าเพื่อสังคม อีกทั้งพัฒนาและยกระดับให้เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของประเทศและโลก

นิสิตและบุคลากรจุฬาฯ สามารถลงทะเบียนเรียนและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.cuvip.gened.chula.ac.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือเฟซบุ๊ก CUVIP Project สอบถามเพิ่มเติม โทร.0-2218-3920

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย