จุฬาฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3/2 (การรับตรงร่วมกัน)

ตามที่สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้มีประกาศ เรื่อง การจัดการรอบยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS รอบที่ 3 ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ให้มีการเพิ่ม Clearing house (CH) ในรอบที่ 3 เป็น 2 ครั้ง คือ CH 3/1 และ CH 3/2 โดยให้มีการสอบสัมภาษณ์พร้อมกันนั้น บัดนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ประมวลผลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 3/2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3/2 (การรับตรงร่วมกัน) ตามรายละเอียดดัง ไฟล์แนบนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสามารถอ่านกำหนดการเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ได้ที่ ไฟล์แนบนี้  

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X