ข่าวสารจุฬาฯ

งาน “วิสาขบูชา” ณ ธรรมสถานจุฬาฯ

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารธรรมสถาน ธรรมสถานจุฬาฯ จัดงาน “วิสาขบูชา” เพื่อส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนา และมุ่งหวังให้เป็นสื่อรวมใจพุทธศาสนิกชนชาวจุฬาฯ ในการประกอบกิจอันเป็นสัมมาปฏิบัติร่วมกัน มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การทำวัตรเย็น (แปลไทย) การแสดงธรรมโดยพระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร รองเจ้าอาวาสวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ การปฏิบัติสมาธิภาวนา และการเวียนเทียน โดยมีผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้กว่า 400 คน รวบรวมปัจจัยทำบุญกับพระคุณเจ้าฯ และวัดจากแดง ได้จำนวนกว่า 24,000 บาท

 

 

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย