หลักสูตรนานาชาติ

Doctoral

Doctor of Philosophy (Ph.D.) Program in Finance

Chulalongkorn Business School

Finance and Marketing (Sasin Ph.D. Program)

Sasin School of Management

Doctor of Philosophy Program in Management

Chulalongkorn Business School

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย