วิจัยและนวัตกรรม

จุฬาฯ วิทยานุกรม

จุฬาฯ วิทยานุกรม

จุฬาฯ วิทยานุกรม

จุฬาวิทยานุกรม หรือ ChulaPedia เป็นระบบสารานุกรมออนไลน์ ซึ่งสามารถสืบค้น เนื้อหาที่ต้องการด้วยคำสำคัญ (Keyword) ระบบจะแสดงผลเนื้อหาในรูปแบบของคำจำกัดความ นิยาม คำอธิบาย หรือบทความที่อาจมีภาพประกอบ ซึ่งคณาจารย์และนักวิจัยจุฬาฯ สามารถเพิ่มเติม แก้ไขข้อมูล เนื้อหาสาระได้ด้วยตัวเอง นอกจากนี้ บุคคลทั่วไปสามารถใช้สืบค้นสาระความรู้ได้ แต่จะไม่สามารถเพิ่มเติมหรือแก้ไขเนื้อหาได้

จุดประสงค์และประโยชน์ของจุฬาวิทยานุกรม

  • เพื่อสร้างแหล่งข้อมูลอ้างอิงออนไลน์ในรูปแบบสารานุกรมให้บริการแก่บุคคลทั่วไป
  • เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้คณาจารย์ตลอดจนนักวิจัยของจุฬาฯ นำองค์ความรู้ที่มีอยู่เผยแพร่ออกสู่สังคมด้วยวิธีที่สะดวกและรวดเร็วยิ่ง ขึ้น
  • เพื่อขยายการรับรู้ และตอกย้ำความเป็นเลิศทางวิชาการของจุฬาฯ ที่มีอยู่รอบด้าน
  • เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยจากหน่วยปฏิบัติการวิจัย (RU) และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (CE) ของจุฬาฯ
  • เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์การเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้บริการแก่สังคม อันสอดคล้องกับการเป็น“เสาหลักของแผ่นดิน”

หากมีข้อสงสัยในการใช้งาน โปรดติดต่อศูนย์เครือข่ายห้องสมุดดิจิทัลฯ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ ที่อีเมล amornrat.s@car.chula.ac.th

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย