ค้นหาประชาคมวิชาการ

ฐานข้อมูลประชาคมวิชาการ Community of Practice หรือ CoP – คือ ฐานข้อมูลที่รวบรวมประวัติ ความเชี่ยวชาญและผลงานของประชาคมวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งหมายถึง คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งทางด้านวิชาการและการวิจัย และสามารถเชื่อมโยงไปดูผลงานฉบับเต็มที่ฐานข้อมูลคลังปัญญาจุฬาฯ (CUIR) ซึ่งจัดเก็บผลงานวิชาการและงานวิจัยฉบับเต็มในรูปแบบดิจิทัลได้ทันทีอีกด้วย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ห้องสมุดคณะ/สถาบัน หรือ ศูนย์เครือข่ายห้องสมุดดิจิทัล สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ โทรศัพท์ 0 2218 2925 – 6

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X