ค้นหาประชาคมวิชาการ

ค้นหาประชาคมวิชาการ

วิจัยและนวัตกรรม

ค้นหาประชาคมวิชาการ

ฐานข้อมูลประชาคมวิชาการ Community of Practice หรือ CoP – คือ ฐานข้อมูลที่รวบรวมประวัติ ความเชี่ยวชาญและผลงานของประชาคมวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งหมายถึง คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งทางด้านวิชาการและการวิจัย และสามารถเชื่อมโยงไปดูผลงานฉบับเต็มที่ฐานข้อมูลคลังปัญญาจุฬาฯ (CUIR) ซึ่งจัดเก็บผลงานวิชาการและงานวิจัยฉบับเต็มในรูปแบบดิจิทัลได้ทันทีอีกด้วย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ห้องสมุดคณะ/สถาบัน หรือ ศูนย์เครือข่ายห้องสมุดดิจิทัล สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ โทรศัพท์ 0 2218 2925 – 6

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย