เครื่องมือการตรวจวินิจฉัยอาการสั่น

เครื่องวิเคราะห์การเคลื่อนไหวขณะนอน

โครงการวิจัยเพื่อถอดบทเรียนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมจากชุมชนสู่ชุมชน (ภายใต้ชุดโครงการ รังสรรค์สันติสุขให้แผ่นดิน ปีที่ 1)

ถุงมือพาร์กินสันลดสั่น (อุปกรณ์ตรวจวัดอาการมือสั่นและระงับอาการสั่นด้วยการกระตุ้นกล้ามเนื้อมือด้วยกระแสไฟฟ้า)

ไม้เท้าเลเซอร์ช่วยเดิน

ไทยในการรับรู้และความเข้าใจของประเทศเพื่อนบ้าน

Transforming the ASEAN Economic Community (AEC) into A Global Services Hub: Enhancing the Competitiveness of the Health Services Sector in Thailand

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X