วิจัยและนวัตกรรม

คลัสเตอร์วิจัย

ประเด็นงานวิจัยเพื่อการพัฒนามนุษย์ สังคม และประเทศชาติ

คลัสเตอร์วิจัย

คลัสเตอร์วิจัย

ประเด็นงานวิจัยเพื่อการพัฒนามนุษย์ สังคม และประเทศชาติ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและจัดการภัยพิบัติ

ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อรองรับการปรับตัวและป้องกันปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและจัดการภัยพิบัติของประเทศไทย

แกนนำกลุ่ม

ศาสตราจารย์ ดร.สุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง
อีเมล suched.l@chula.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รวบรวมโครงการวิจัยในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย์จากหลากหลายศาสตร์ เพื่อการสร้างสรรค์การพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับประเทศไทย และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยตลอดจนประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค

แกนนำกลุ่ม

รศ.ดร.จุลนี เทียนไทย
อีเมล chulanee00@hotmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติม

เทคโนโลยีหุ่นยนต์ 

งานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ด้วยเทคโนโลยีคุณภาพ ช่วยเติมเต็มขีดความสามารถของมนุษย์ ก้าวหน้า ทันสมัย ใส่ใจสังคม

แกนนำกลุ่ม

ศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ
อีเมล viboon.s@chula.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

พลังงาน 

ส่งเสริมและผลักดันการวิจัยด้านพลังงาน เพื่อพัฒนาไปสู่ระดับ World Class University รวมไปถึงการพัฒนาระบบพลังงานสะอาดเพื่อขยายผลไปสู่การใช้งานจริง

แกนนำกลุ่ม

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลยศ อุดมวงศ์เสรี
อีเมล kulyos.a@chula.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

วัสดุขั้นสูง 

มุ่งเน้นงานวิจัยด้านวัสดุคุณภาพสูงที่น่าสนใจ รวมถึงวัสดุทางธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์ เพื่อใช้งานที่ทันสมัยในด้านเกษตรกรรม พลังงานและอุตสาหกรรมเซ็นเซอร์

แกนนำกลุ่ม

รศ.ดร.เอกสิทธิ์  นิสารัตนพร
อีเมล ekasit.n@chula.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

สุขภาพ 

มุ่งเน้นการวิจัยปัญหาสุขภาพของประเทศ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุอีกด้วย

แกนนำกลุ่ม

ศ.นพ. วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์
อีเมล vorasuk.s@chula.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

สังคมผู้สูงวัย 

การจัดการองค์ความรู้ที่มีอยู่ ทั้งในเชิงสังคม เศรษฐกิจ และการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ส่งเสริมศักยภาพ ความสามารถและสุขภาพของผู้สูงวัยในสังคมให้สามารถช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

แกนนำกลุ่ม

ศ.ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา
อีเมล worawet@gmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติม

อาเซียน

การเตรียมความพร้อมรับมือและการเรียนรู้ประชาคมอาเซียน

แกนนำกลุ่ม

รศ.ดร. นวลน้อย ตรีรัตน์
อีเมล nualnoi.t@chula.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

อาหาร 

สร้างและพัฒนานวัตกรรมทางด้านการผลิตอาหารให้มีความปลอดภัยและมีคุณภาพสูง รวมถึงการมีน้ำบริโภคที่มีประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์ทรัพยาการทางน้ำให้มั่นคง อย่างยั่งยืน

แกนนำกลุ่ม

ศ.ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์
อีเมล vtirayut@chula.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย