วิจัยและนวัตกรรม

คลัสเตอร์วิจัย

ประเด็นงานวิจัยเพื่อการพัฒนามนุษย์ สังคม และประเทศชาติ

 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและจัดการภัยพิบัติ

  ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อรองรับการปรับตัวและป้องกันปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและจัดการภัยพิบัติของประเทศไทย

  แกนนำกลุ่ม

  รศ.ดร.อรทัย ชวาลภาฤทธิ์
  อีเมล orathai.c@chula.ac.th

  LEARN MORE
 • การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

  รวบรวมโครงการวิจัยในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย์จากหลากหลายศาสตร์ เพื่อการสร้างสรรค์การพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับประเทศไทย และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยตลอดจนประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค

  แกนนำกลุ่ม

  รศ.ดร.จุลนี เทียนไทย
  อีเมล chulanee00@hotmail.com

  LEARN MORE
 • เทคโนโลยีหุ่นยนต์ 

  งานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ด้วยเทคโนโลยีคุณภาพ ช่วยเติมเต็มขีดความสามารถของมนุษย์ ก้าวหน้า ทันสมัย ใส่ใจสังคม

  แกนนำกลุ่ม

  ศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ
  อีเมล viboon.s@chula.ac.th

  LEARN MORE
 • พลังงาน 

  ส่งเสริมและผลักดันการวิจัยด้านพลังงาน เพื่อพัฒนาไปสู่ระดับ World Class University รวมไปถึงการพัฒนาระบบพลังงานสะอาดเพื่อขยายผลไปสู่การใช้งานจริง

  แกนนำกลุ่ม

  รองศาสตราจารย์ ดร.กุลยศ อุดมวงศ์เสรี
  อีเมล kulyos.a@chula.ac.th

  LEARN MORE
 • วัสดุขั้นสูง 

  มุ่งเน้นงานวิจัยด้านวัสดุคุณภาพสูงที่น่าสนใจ รวมถึงวัสดุทางธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์ เพื่อใช้งานที่ทันสมัยในด้านเกษตรกรรม พลังงานและอุตสาหกรรมเซ็นเซอร์

  แกนนำกลุ่ม

  รศ.ดร.เอกสิทธิ์  นิสารัตนพร
  อีเมล ekasit.n@chula.ac.th

  LEARN MORE
 • สุขภาพ 

  มุ่งเน้นการวิจัยปัญหาสุขภาพของประเทศ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุอีกด้วย

  แกนนำกลุ่ม

  ศ.นพ. วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์
  อีเมล vorasuk.s@chula.ac.th

  LEARN MORE
 • สังคมผู้สูงวัย 

  การจัดการองค์ความรู้ที่มีอยู่ ทั้งในเชิงสังคม เศรษฐกิจ และการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ส่งเสริมศักยภาพ ความสามารถและสุขภาพของผู้สูงวัยในสังคมให้สามารถช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

  แกนนำกลุ่ม

  ศ.ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา
  อีเมล worawet@gmail.com

  LEARN MORE
 • อาเซียน

  การเตรียมความพร้อมรับมือและการเรียนรู้ประชาคมอาเซียน

  แกนนำกลุ่ม

  รศ.ดร. นวลน้อย ตรีรัตน์
  อีเมล nualnoi.t@chula.ac.th

  LEARN MORE
 • อาหาร 

  สร้างและพัฒนานวัตกรรมทางด้านการผลิตอาหารให้มีความปลอดภัยและมีคุณภาพสูง รวมถึงการมีน้ำบริโภคที่มีประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์ทรัพยาการทางน้ำให้มั่นคง อย่างยั่งยืน

  แกนนำกลุ่ม

  ศ.ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์
  อีเมล vtirayut@chula.ac.th

  LEARN MORE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X