Siam Innovation District

Siam Innovation District

วิจัยและนวัตกรรม

Siam Innovation District

Siam Innovation District เป็นแนวคิดที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต้องการเพิ่มพื้นที่อุดมปัญญา เปิดรับบุคคลทั่วไปที่มีไอเดีย สนับสนุนสตาร์ทอัพและต้องการต่อยอดธุรกิจ โดยใช้พื้นที่ศูนย์การค้าสยามสแควร์วันเป็นศูนย์ของ Siam Innovation District ให้บุคคลทั่วไปสามารถมาดูงานได้

โครงการนี้เป็น 3 ส่วนผสมระหว่าง ภาคมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนเรื่องบุคลากร, เอกชน (ผู้ให้เงินสนับสนุน) และรัฐบาล ให้เงินลงทุน ครอบคลุมพื้นที่ 3 ส่วนหลัก คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สยามสแควร์ และสวนหลวง-สามย่าน ซึ่งศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรม หรือ Futurium ฟิวเจอร์เรียมตั้งอยู่ภายในอาคารสยามสแควร์วัน สำหรับเป็นสถานที่จัด Workshop จัดการบรรยาย กิจกรรม นิทรรศการและที่จัดแสดงตัวอย่างนวัตกรรมฝีมือคนไทย มีฐานข้อมูลด้านนวัตกรรมและ co-working space สำหรับผู้มาใช้บริการ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย