Archive

ป้ายกำกับ: การระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย