Archive

ป้ายกำกับ: ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับอุดมศึกษา ปี 2563

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย