ARCHIVE

ประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการโลกมุสลิม

ประชุมวิชาการโลกมุสลิม

ประชุมวิชาการเรื่อง “How to … เชื่อมมนุษยศาสตร์กับการแพทย์”

ประชุมวิชาการเรื่อง “How to … เชื่อมมนุษยศาสตร์กับการแพทย์”

ประชุมวิชาการ The 7th International Conference on Bio-based Polymers ICBP2019

ประชุมวิชาการ The 7th International Conference on Bio-based Polymers ICBP2019

ประชุมวิชาการ “The 7th International Conference on “Bio-based Polymers ICBP2019

ประชุมวิชาการ “The 7th International Conference on “Bio-based Polymers ICBP2019

ประชุมวิชาการราชบัณฑิตสัญจร “ทำไมจึงต้องสร้างความฉลาดรู้”

ประชุมวิชาการราชบัณฑิตสัญจร “ทำไมจึงต้องสร้างความฉลาดรู้”

การประชุมวิชาการโลกมุสลิม “จุดประกายโลกมุสลิมในมิติความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

การประชุมวิชาการโลกมุสลิม “จุดประกายโลกมุสลิมในมิติความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

ประชุมวิชาการนานาชาติด้านปิโตรเลียมปิโตรเคมี พอลิเมอร์ และนวัตกรรมแห่งอนาคต

ประชุมวิชาการนานาชาติด้านปิโตรเลียมปิโตรเคมี พอลิเมอร์ และนวัตกรรมแห่งอนาคต

งานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

งานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

ประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 5

ประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 5

การประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4

การประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4

ประชุมวิชาการ ICAPPP2018

ประชุมวิชาการ ICAPPP2018

ประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษานานาชาติด้านประชากรและวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษานานาชาติด้านประชากรและวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X