ARCHIVE

พระไตรปิฎก
โครงการพระไตรปิฎกศึกษา “พระไตรปิฎกฉบับกัมพูชา และการศึกษาพุทธศาสนาในกัมพูชา”

โครงการพระไตรปิฎกศึกษา “พระไตรปิฎกฉบับกัมพูชา และการศึกษาพุทธศาสนาในกัมพูชา”

การบรรยายโครงการพระไตรปิฎกศึกษา ชุดแก่นสารแต่ละคัมภีร์ ครั้งที่ 10

การบรรยายโครงการพระไตรปิฎกศึกษา ชุดแก่นสารแต่ละคัมภีร์ ครั้งที่ 10

โครงการพระไตรปิฎกศึกษา ชุดแก่นสารแต่ละคัมภีร์  “เปรียบเทียบคัมภีร์วิมุตติมัคค์ กับ คัมภีร์วิสุทธิมัคค์”

โครงการพระไตรปิฎกศึกษา ชุดแก่นสารแต่ละคัมภีร์ “เปรียบเทียบคัมภีร์วิมุตติมัคค์ กับ คัมภีร์วิสุทธิมัคค์”

โครงการพระไตรปิฎกศึกษา ชุดแก่นสารแต่ละคัมภีร์ ครั้งที่ 3

โครงการพระไตรปิฎกศึกษา ชุดแก่นสารแต่ละคัมภีร์ ครั้งที่ 3

โครงการพระไตรปิฎกศึกษา ชุดแก่นสารแต่ละคัมภีร์ ครั้งที่ 2

โครงการพระไตรปิฎกศึกษา ชุดแก่นสารแต่ละคัมภีร์ ครั้งที่ 2

โครงการพระไตรปิฎกศึกษา “พระพุทธเทศนาในพรรษาสุดท้าย”

โครงการพระไตรปิฎกศึกษา “พระพุทธเทศนาในพรรษาสุดท้าย”

พระไตรปิฎกศึกษา ชุดพระพุทธเทศนา 45 พรรษา

พระไตรปิฎกศึกษา ชุดพระพุทธเทศนา 45 พรรษา

โครงการพระไตรปิฎกศึกษา เรื่อง “เทศนาโปรดชฎิล : คุณค่าของอโลภะ อโทสะ อโมหะ”

โครงการพระไตรปิฎกศึกษา เรื่อง “เทศนาโปรดชฎิล : คุณค่าของอโลภะ อโทสะ อโมหะ”

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X