Tag

“ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ศึกษาดูงานศูนย์บริหารกลางและศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ ”

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X