Archive

ป้ายกำกับ: ศูนย์เรียนรู้ธนาคารสัตว์ทะเลเกาะสีชัง เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย