ARCHIVE

สาธิตจุฬาฯ
ปลื้ม “สาธิตจุฬาฯ” กวาดรางวัลเพียบ

ปลื้ม “สาธิตจุฬาฯ” กวาดรางวัลเพียบ

“ปณชัย อมรกิจวณิชย์” แชมป์ทักษะความรู้ดิจิทัลเอเชีย

“ปณชัย อมรกิจวณิชย์” แชมป์ทักษะความรู้ดิจิทัลเอเชีย

สาธิตจุฬาฯ จัดนิทรรศการ “ศิลปกรรมนักเรียน ครั้งที่ 13” Thai Try

สาธิตจุฬาฯ จัดนิทรรศการ “ศิลปกรรมนักเรียน ครั้งที่ 13” Thai Try

นักเรียนสาธิตจุฬาฯ คว้า 2 รางวัล “งานนวัตกรรมที่เกาหลี”

นักเรียนสาธิตจุฬาฯ คว้า 2 รางวัล “งานนวัตกรรมที่เกาหลี”

“CUD OPEN HOUSE 2019” อิสระแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์และแบ่งปัน ก้าวทันศตวรรษที่ 21

“CUD OPEN HOUSE 2019” อิสระแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์และแบ่งปัน ก้าวทันศตวรรษที่ 21

สาธิตจุฬาฯ ปลูกจิตอาสา ร่วมใจปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

สาธิตจุฬาฯ ปลูกจิตอาสา ร่วมใจปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

ขอเชิญร่วม “บริจาคโลหิต สาธิตจุฬาฯ”

ขอเชิญร่วม “บริจาคโลหิต สาธิตจุฬาฯ”

รวมพลังชาวสาธิตจุฬาฯ ทำความสะอาดโรงเรียน “BIG Cleaning Day at Satit Chula”

รวมพลังชาวสาธิตจุฬาฯ ทำความสะอาดโรงเรียน “BIG Cleaning Day at Satit Chula”

เสวนา ทำไมต้อง “สาธิต”

เสวนา ทำไมต้อง “สาธิต”

นิทรรศการผลงานศิลปะของนักเรียน อาจารย์ และบุคลากร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ครั้งที่ 8

นิทรรศการผลงานศิลปะของนักเรียน อาจารย์ และบุคลากร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ครั้งที่ 8

แถลงข่าวโครงการ สีเพลิง สร้างสรรค์ และฟังการเสวนา“ทำไมต้อง สาธิต”

แถลงข่าวโครงการ สีเพลิง สร้างสรรค์ และฟังการเสวนา“ทำไมต้อง สาธิต”

นิทรรศการผลงานศิลปะของนักเรียน อาจารย์ และบุคลากร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ครั้งที่ 8

นิทรรศการผลงานศิลปะของนักเรียน อาจารย์ และบุคลากร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ครั้งที่ 8

“บริจาคโลหิต 60 ปี สาธิตจุฬาฯ”

“บริจาคโลหิต 60 ปี สาธิตจุฬาฯ”

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X