ARCHIVE

สิ่งแวดล้อม
ข้อคิดเรื่อง “ราคาซื้อไฟฟ้าจากชุมชน” ในมุมสิ่งแวดล้อม

ข้อคิดเรื่อง “ราคาซื้อไฟฟ้าจากชุมชน” ในมุมสิ่งแวดล้อม

จุฬาฯ เปิดเวทีถกประเด็นสิ่งแวดล้อม แลกเปลี่ยนมุมมองกับเอกชน-พัฒนาแบบยั่งยืน

จุฬาฯ เปิดเวทีถกประเด็นสิ่งแวดล้อม แลกเปลี่ยนมุมมองกับเอกชน-พัฒนาแบบยั่งยืน

Thailand Green Design Awards 2020

Thailand Green Design Awards 2020

สัมมนาเรื่อง “สื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไรให้น่าสนใจและยั่งยืน”

สัมมนาเรื่อง “สื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไรให้น่าสนใจและยั่งยืน”

เสวนาวิชาการ “นโยบายสิ่งแวดล้อมกับการเมืองไทย : เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน?”

เสวนาวิชาการ “นโยบายสิ่งแวดล้อมกับการเมืองไทย : เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน?”

หลักสูตร “ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง” รุ่นที่ 7

หลักสูตร “ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง” รุ่นที่ 7

วิจัยไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตอน น้ำมันขยะ

วิจัยไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตอน น้ำมันขยะ

นิสิตวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ คว้ารางวัล การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อม ปี 2561

นิสิตวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ คว้ารางวัล การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อม ปี 2561

จุฬาฯ ร่วมมือใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม BIO PBS ส่งเสริมการคัดแยกบรรจุภัณฑ์พลาสติกในมหาวิทยาลัย

จุฬาฯ ร่วมมือใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม BIO PBS ส่งเสริมการคัดแยกบรรจุภัณฑ์พลาสติกในมหาวิทยาลัย

เปิดโลกลานเกียร์  “การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในยุค Disruption” เนื่องใน “วันสิ่งแวดล้อมโลก”

เปิดโลกลานเกียร์ “การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในยุค Disruption” เนื่องใน “วันสิ่งแวดล้อมโลก”

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X